LT  EN 
 
Pradžia Įdomu Atsako prokuroras. Prekyba rašto darbais. Ką bausti: pirkėją ar pardavėją?
Naujienos
Straipsniai
Paslaugos
Nauda
Patarimai
Projektai
Užsakyti
Nuorodos
Įdomu
D.U.K.
Parama
Žalias My Tutor
Nori tapti mūsų komandos nariu?
 
Atsako prokuroras. Prekyba rašto darbais. Ką bausti: pirkėją ar pardavėją?
Internete gausu pasiūlymų nusipirkti kursinių, bakalauro, magistro darbų už pinigus. Kas būtų baudžiamas, išaiškėjus nelegaliam sandoriui - mokslinių darbų rašymu užsiimantis asmuo/firma ar nesąžiningas studentas?
 
Atsako Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokurorė Vitalija Songailienė
 
Rašto darbų (mokslinių darbų, baigiamųjų magistro ir bakalauro, kursinių darbų; referatų, mokslinių straipsnių, tyrimo ataskaitų ar kitų rašto darbų) rašymas, konsultavimas priskiriamas ekonominės veiklos rūšims. Minėtos ekonominės veiklos rūšys yra nelicencijuojamos ir nėra uždraustos.
 
Baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu. 
 
Iš šio straipsnio dispozicijos matyti, kad baudžiamoji atsakomybė atsiranda esant tokioms sąlygoms: 1) kaltininkas neturi licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga ar ėmėsi šiame straipsnyje numatytos veiklos kitokiu neteisėtu būdu. Šios sąlygos yra alternatyvios, baudžiamajai atsakomybei atsirasti užtenka bent vienos iš jų.

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 55 straipsnyje numatytos studentų teisės ir pareigos. Studentų atsakomybę už pareigų nevykdymą įstatymas nukreipia į aukštosios mokyklos norminius aktus (statutus, nuostatus).
 
Aukštųjų mokyklų akademinės etikos kodekse numatytos: bendrosios akademinės etikos normos; dėstymo etikos normos; studijų etikos normos; mokslinio tiriamojo darbo etika ir baigiamosios nuostatos, kodekso įgyvendinimas.
 
Šiame etikos kodekse šiurkščiausiais akademinio sąžiningumo principo pažeidimais laikomi: plagijavimas, sukčiavimas atsiskaitant už dalyką ar jo dalį - koliokviumų, įskaitų, egzaminų ir pan. metu.
Juridiniai ir fiziniai asmenys pagal užsakymą parašę ir pardavę rašto darbus (mokslinį darbą, baigiamąjį magistro ar bakalauro, kursinį darbą, referatą, mokslinį straipsnį tyrimo ataskaitą ar kito rašto darbą) atsakomybę už jo panaudojimą perkelia rašto darbą įsigijusiam asmeniui (studentui).
 
Įsigijęs rašto darbą studentas gali naudoti savo nuožiūra, t. y. yra jam perleidžiamos autoriaus teisės. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 38 straipsnyje numatytos autoriaus teisių perdavimo galimybės, vienas iš galimų būdų yra sutartis.
 
Minėto įstatymo 41 straipsnyje numatyta autorinio kūrinio užsakymo sutartis, pagal kurią autorius įsipareigoja sukurti sutarties sąlygas atitinkantį kūrinį ir perduoti užsakovui sutartyje nurodytas autorių turtines teises į kūrinį arba suteikti užsakovui teises naudoti kūrinį nurodant kūrinio naudojimo būdą, o užsakovas įsipareigoja sumokėti autoriui sutartyje nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje (Valstybės žinios, 1999, Nr. 50-1598).
 
Studentas minėtomis aplinkybėmis įsigijęs rašto darbą bei jį pateikęs aukštajai mokyklai įvertinimui kaip savo, pažeidžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą, tos aukštosios mokyklos statutą, studijų nuostatus ir akademinės etikos kodekso normas.
 
Studentui (klausytojui) už aukštosios mokyklos statuto, studijų nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, bendras moralės normų ir akademinės etikos kodekso normų pažeidimus yra numatyta drausminė atsakomybė.
 
Atlikus aukštąjį mokslą reglamentuojančių įstatymų ir norminių aktų analizę, matyti, kad akademinės etikos kodekso priežiūrą atlieka pačių aukštųjų mokyklų sudarytos akademinės etikos komisijos. Baudžiamoji atsakomybė už akademinės etikos kodekso normų pažeidimus nėra numatyta.
 
Juridiniai ar fiziniai asmenys atsakyti baudžiamąja, administracine ar drausmine atsakomybe už studento (klausytojo) akademinės etikos kodekso šiurkščius akademinio sąžiningumo principų pažeidimus negali.
 
07/02/2011
www.delfi.lt